RODO

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji i dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz do celów statystycznych i marketingowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zgoda związana z wykorzystywaniem danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie przez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.proskan.pl lub na adres poczty elektronicznej: biuro@proskan.pl lub biuro@fizjolider.pl. Państwa dane będą przetwarzane przez firmę  Michał Gerke PROSKAN oraz Agnieszka Gerke FIZJOLIDER. Więcej informacji o plikach cookies w naszej “Polityce Prywatności“.

REGULAMIN

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu usług, zakupu uczestnictwa lub rejestracji w wydarzeniach organizowanych przez firmę PROSKAN lub firmę FIZJOLIDER a także rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu https://usgblog.pl. Użytkownik, przez zakup usługi, zakup uczestnictwa lub rejestrację zgodnymi z niniejszym Regulaminem, potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:
  1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r.
  poz. 123 z późn. zm.);
  2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z
  późn. zm.);
  3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
  4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:
  1) Administrator – Proskan, marka będąca własnością Michał Gerke PROSKAN z siedzibą w Stargardzie, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP 8862145769 oraz Fizjolider marka będąca własnością Agnieszka Gerke FIZJOLIDER z siedzibą w Stargardzie, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP 8541777939.
  2) Proskan – wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu oferowanie uczestnictwa lub zakupu a także sprzedaży sprzętu medycznego lub innego sprzętu, kursów, szkoleń, konsultacji, konferencji, e-booków, wideo konferencji (webinary) oraz materiałów dydaktycznych przez stronę internetową działającą pod adresem https://usgblog.pl.
  3) Fizjolider – wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu oferowanie uczestnictwa lub zakupu a także sprzedaży kursów, szkoleń, konsultacji, konferencji, e-booków, wideo konferencji (webinary) oraz materiałów dydaktycznych przez stronę internetową działającą pod adresem https://usgblog.pl.
  4) Dane Osobowe – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, telefon; oraz inne dane niezbędne do realizacji sprzedaży i/lub organizacji wydarzeń, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
  5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu.
  6) Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji, zakupu lub bezpłatnego pobrania materiałów.
  7) Portal – oficjalna strona internetowa https://usgblog.pl mająca na celu oferowanie oraz sprzedaż sprzętu medycznego i innego sprzętu a także promocję, oferowanie zakupu i sprzedaż kursów, szkoleń, konsultacji, konferencji, e-booków, wideo konferencji (webinary) oraz materiałów dydaktyczny Użytkownikom oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresami: https://usgblog.pl.
  9) Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału, zakupu i/lub bezpłatnego pobrania kursu, szkolenia, konsultacji, e-booka, udziału w wydarzeniach, konferencji, umówieniu i/lub zaplanowaniu demonstracji sprzętu medycznego i innego sprzętu a także zgłoszenia chęci otrzymywania Newslettera/biuletynu.
  10) Użytkownik – osoba lub każdy innych podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Portalu i Usług oferowanych przez Administratora.
  11) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, w tym w szczególności:
  a) Rejestracja udziału w kursach, szkoleniach, konsultacjach, wydarzeniach, konferencji, umówieniu i/lub zaplanowaniu demonstracji sprzętu medycznego i innego sprzętu poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się pod adresami: https://usgblog.pl;
  b) zakup kursu, szkolenia, konsultacji, e-booka lub innego materiału edukacyjnego, udziału w wydarzeniach, konferencji, umówieniu i/lub zaplanowaniu demonstracji sprzętu medycznego i innego sprzętu, poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się pod adresami: https://usgblog.pl;
  c) bezpłatne udostępnienie e-booka;
  d) newsletter/biuletyn – usługa dostarczania przez Administratora, zawierająca informacje dotyczące wydarzeń, produktów lub usług oferowanych przez Administratora;
  12) Wydarzenie – kurs, szkolenie, konferencja, konsultacje, demonstracja odbywające się online lub stacjonarnie.
  4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu.
  5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
  6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie mogę być oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu. Umieszczenie logo takiego kooperanta jest zależne od woli Administratora.
  7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu do umieszczania treści, które:
  1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora);
  2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
  3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
  4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników;
  5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
  6) zakłócają prawidłowe działanie Portalu.
  8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu lub dostępu do niego.
 • 2. Zgłoszenie udziału i/lub zakup uczestnictwa w wydarzeniu jak kurs, szkolenie, konsultacja, konferencja, demonstracja organizowanym przez Proskan lub Fizjolider a także zakup lub bezpłatne pobranie e-booka i/lub innego materiału edukacyjnego.
 1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu z Organizatorami umowy o zgłoszeniu uczestnictwa lub zakupie udziału w kursie, szkoleniu, konsultacjach, konferencji lub umówieniu demonstracji a także zakupu lub bezpłatnym pobraniu e-booka i/lub innego materiału edukacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w wybranym wydarzeniu organizowanym, w ramach Proskan lub Fizjolider, przez Administratora.
  2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia wydarzenia organizowanego w ramach Proskan i/lub Fizjolider chyba, że Administrator zdecyduje inaczej.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Użytkownika.
  5. Administrator wysyła Użytkownikowi Potwierdzenie w dowolnie wybranym przez siebie terminie od dokonania rejestracji, zakupu lub bezpłatnego pobrania, o którym mowa w §2 ust. 1.
  6. Otrzymując Potwierdzenie Użytkownik uzyskuje status uczestnika wydarzenia jeśli spełni wszystkie wymagane warunki do jego uzyskania.
  7. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie Potwierdzenia do Użytkownika, których nie zakwalifikował do udziału w wydarzeniu.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw, imion i nazwisk oraz wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu.
 • 3. Zmiana, odwołanie wydarzenia
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wydarzeniu. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: miejsca wydarzenia, czasu jego trwania czy programu wydarzenia.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w każdym czasie bez podania przyczyny.
  3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2, Administrator jest zobowiązany publikować informację o zaistniałej zmianie na Portalu najpóźniej na 2 dni przed Wydarzeniem lub niezwłocznie jeśli zmiana ta nastąpiła w okresie krótszym niż powyższy termin. Administrator nie jest zobowiązany informować o tym Użytkowników w inny sposób. Jeśli Administrator będzie informował o powyższych zmianach Użytkowników, to oprócz publikacji na Portalu może wybrać dowolną formę jak np.: wiadomość e-mail, wiadomość sms lub telefon na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  4. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej.
  5. Administrator zwróci Użytkownikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu wydarzenia i poinformowania o powyższym odpowiednich Użytkowników.
 • 4. Ceny i płatności
 1. Ceny za oferowane Usługi podane są w cenniku dostępnym na stronie http://proskan.pl.
  2. Podane ceny są cenami brutto.
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen Usług.
  4. O zmianie cen zamieszczonych na stronie http://proskan.pl. Administrator może poinformować w dowolnym momencie.
  5. Użytkownik zobowiązany jest płacić za Usługi, których opłata przewidziana jest w formie elektronicznej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem: przelewu bankowego, Tpay lub karty płatniczej.
  6. Koszt poniesienia opłaty za Usługi ponosi Użytkownik lub Administrator, zależnie od ustawienia płatności elektronicznej.
  7. Data zakupu to data zaksięgowania pieniędzy za pośrednictwem przelewu bankowego na koncie Usługodawcy lub na koncie operatora przelewów elektronicznych Tpay.
 • 5. Zwroty
 1. W przypadku odwołania Wydarzenia Administrator zwróci środki Użytkownikowi. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Użytkownik zażąda zwrotu środków za Wydarzenie.
  2. Użytkownik w przypadku rezygnacji z Wydarzenia z własnej winy musi poinformować Administratora droga mailową pod adresem poczty elektronicznej: biuro@proskan.pl lub biuro@fizjolider.pl o swojej decyzji, najpóźniej 7 dni przed datą Wydarzenia.
  3. Administrator zwróci Użytkownikom wniesione opłaty w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu Wydarzenia lub rezygnacji z Wydarzenia przez Użytkownika
  4. Zwrot opłaty zostanie dokonany płatnością elektroniczną.
 • 6. Newsletter/Biuletyn
 1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Newslettera/Biuletynu, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail oraz innych danych podanych w formularzu, w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera/Biuletynu.
  2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera/Biuletynu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera/Biuletynu poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Administratorów na podany przez użytkownika adres e-mail.
  3. Korzystanie z usługi Newslettera/Biuletynu wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Polityką Prywatności.
  4. O terminie wysyłki i treści Newslettera/Biuletynu decyduje Administrator.
  5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera/Biuletynu poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter/Biuletyn i przesyłanej do Użytkownika albo poprze zgłoszenie takiego żądania do Administratora.
 • 7. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
  2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość.
 • 8. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną
 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
  2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
  3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
  5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.
  6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików cookies;
  2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
  7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.
 • 9. Odpowiedzialność Użytkowników
 1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych w ramach Proskan i/lub Fizjolider, a zwłaszcza zgłoszenie przez Użytkownika udziału lub uczestnictwa w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Podczas Wydarzenia Administrator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesje wideo. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Administratora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: biuro@proskan.pl lub biuro@fizjolider.pl niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji lub po zakończeniu kursu, szkolenia, konsultacji, demonstracji.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkowników podczas wydarzenia. Użytkownik biorący udział w wydarzeniu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.
 • 10. Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
  2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
  3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator zastrzega, iż nie mają wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.
  5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Portalu.
 • 11. Ochrona Danych Osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Proskan, marka będąca własnością Michał Gerke PROSKAN z siedzibą w Stargardzie, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP 8862145769 oraz Fizjolider marka będąca własnością Agnieszka Gerke FIZJOLIDER z siedzibą w Stargardzie, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP 8541777939.
  2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Portalu opisane są w Polityce Prywatności.
 • 12. Reklamacje
 1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.
  2. Reklamację Usług lub dotyczące kursów, szkoleń, webinariów, konsultacji, konferencji, pobrania e-booka lub innego materiału dydaktycznego można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres biuro@proskan.pl lub biuro@fizjolider.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
  3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.
  4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  5. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Platforma, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua
  ge.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator będzie informować na bieżąco na stronie głównej Portalu.
  2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez Administratora.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych droga elektroniczną Administratorzy, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratorów środków zabezpieczających infrastrukturę Administratorów przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
− złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
− programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
− spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
− wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
− włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
− włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
− aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
− nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
− czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
− wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
− regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
− szyfrowanie transmisji danych,
− instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
− używanie oryginalnego systemu i aplikacji pochodzących z legalnego źródła